ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Aktualności
Kartka bożonarodzeniowa - konkurs!

Konkurs plastyczny - „Pocztówka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej”

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z podziałem na grupy wiekowe i z wyodrębnieniem szkół specjalnych i klas integracyjnych obejmujący województwo mazowieckie i podlaskie.

Prace dostarczyć należy do 30 listopada 2018 r. pocztą lub osobiście do organizatora konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA POCZTÓWKĘ

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Związek Kurpiów
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie
www.kurpie.org

II. Cel konkursu
Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza i Podlasia wycinanką kurpiowską,
• promocja kultury kurpiowskiej,
• promocja dzieci i młodzieży z uzdolnieniami plastycznymi,
• animacja kulturalna środowiska lokalnego.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szkoły podstawowej I-VIII oraz trzeciej gimnazjum.
2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową.
3. Uczestnicy powinni do pracy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik od organizatora).

IV. Tematyka i forma pracy
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki bożonarodzeniowej zawierającej motyw wycinanki kurpiowskiej.
2. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach wiekowych i z wyodrębnieniem klas uczniów z niepełnosprawnością.
3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: wycinanka, rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, technika mieszana, frotaż. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę (wykluczamy prace zbiorowe).
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.


V. Warunki:
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
2. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.


VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa.
2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory estetyczne, nakład pracy, sposób wkomponowania elementów związanych z wycinanką kurpiowską.
3. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca (w każdej grupie wiekowej) oraz wyróżnienia
• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy


VII. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.kurpie.org
2. Osoba, której praca znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.
3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Po jego zakończeniu załączniki zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.